Vinduer / Miljø

Miljø

Hverdagens valg påvirker miljøet. Som regel er det ikke kun nu og her, påvirkningen sker. Valgene vil ofte få konsekvenser for vores børn og børnebørn også.

Miljø

Relevante spørgsmål

  • Er et miljørigtigt vindue dyrere?

  • Hvordan skal vinduet bortskaffes efter endt levetid?

  • Findes der en miljødeklaration på vinduet (fx MVD, LCA eller lign.)?

  • Hvad vejer mit vindue, og kan rammen pilles af under indbygning (anbefales/frarådes det)?
Miljø forbinder de fleste mennesker med vores forhold til naturen. Det vil blandt andet sige begreber som plantedække, luftforurening, vandmiljø og ikke mindst klimaforandringer.
 
Der er udarbejdet en række værktøjer, som producenter og du som forbruger kan bruge til at vurdere vinduets miljøpåvirkning. Med dem er det muligt at lave en vurdering af hele vinduets livscyklus. Livscyklussen omfatter udvinding af råstoffer, produktionsforløbet,
transport til kunden, brugsfasen og endelig bortskaffelsen, når vinduet kasseres.
 
Der findes flere forskellige metoder til at vurdere et vindues miljøpåvirkning.
I Danmark er de mest udbredte LCA (livscyklusvurdering) og MVD (MiljøVareDeklaration). MVD er en ny ordning, som er udarbejdet af en uafhængig konsulent i samarbejde med repræsentanter fra bl.a. den danske vinduesindustri, for at sikre at alle vigtige parametre er med.
 
I forbindelse med arbejdsmiljø er det især tunge løft ved håndtering, der bør være fokus på. Det gælder både under fremstilling af vinduet og ved håndteringen på byggepladsen. Det er vigtigt, at vinduet ikke vejer mere end højst nødvendigt, og her spiller valget af rude en stor rolle.

Emnet Miljø

kontra -

 INDEKLIMA
For at sikre levetiden af vinduet bruges forskellige metoder til overfladebehandling. Nogle overfladebehandlinger medfører en afgivelse af kemiske stoffer til indeklimaet. Ved nye vinduer vil transporttiden fra fabrikken dog ofte sikre, at alle stoffer er afgasset, inden du får vinduet.

ENERGI
At et vindue er produceret af bæredygtige råvarer og leveret til kunden med bæredygtig transport, betyder ikke, at vinduet er bæredygtigt i brug. Brugsfasen er en meget afgørende faktor for vinduets samlede miljøbelastning, men samtidig en faktor, der er svær at medregne i en livscyklusvurdering. Det skyldes, at miljøbelastningen i brugsfasen er en kombination af bl.a. vinduets energidata og indbygning, men også af din adfærd.

LEVETID
Vinduets levetid påvirker miljøvurderingen af produktet. Livscyklusvurderingen beregnes typisk over en årrække, fx 40 år. Hvis levetiden kun er 20 år, betyder det, at miljøbelastningen bliver ekstra høj, da vinduet skal udskiftes i løbet af den satte levetid på 40 år.

CE-MÆRKNING
I forbindelse med CE-mærkning af vinduer og døre vil det blive pålagt producenterne at deklarere, hvis der afgives farlige stoffer fra vinduet i forbindelse med brug (afgasning).

MÆRKNINGSORDNINGER
Der findes mange mærknings- og certificeringsordninger. Nogle omhandler udelukkende miljø, mens andre inddrager miljø i større eller mindre grad. Nogle omhandler hele vinduet, andre delkomponenter heraf, fx træet.

PRIS
Prisen for et bæredygtigt vindue er i reglen ikke højere end for et vindue, hvor miljø ikke har været primær fokus. Der kan dog være undtagelser, fx hvis efterspørgslen på et bæredygtigt materiale stiger hurtigere end udbuddet.

RUDER
Anvendes 3-lagsruder frem for 2-lagsruder for at mindske varmetabet fra vinduet, øges miljøbelastningen i dele af vinduets livscyklus. Den ekstra glasskive betyder 50 % ekstra materiale, der skal udvindes, håndteres og bortskaffes. Der er dog situationer, hvor den øgede miljøbelastning i de dele af livscyklusen opvejes af den øgede energibesparelse i brugsfasen. Miljøbetragtningerne bør derfor omfatte hele livscyklusen.

I dag anvendes enten krypton eller argon i energiruder. Da krypton imidlertid er et biprodukt af argonproduktionen, vil en generel erstatning af argon med krypton i ruder ikke være bæredygtigt. Krypton er en dyr og knap ressource, der derfor bør anvendes med stor omtanke.

www.vinduesindustrien.dk | CVR: 6436 4111 | Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C - DK | Tlf.: +45 3190 2090