Overensstemmelseserklæring

Et juridisk bindende dokument, hvori producenten erklærer, at kravene i den harmoniserede standard er overholdt (se ”Europæiske Byggevaredirektiv”). Skal på forlangende forevises.