Mærkningsordninger

 

Ingen mærkningsordning dækker alt relevant for vinduer.
Derfor er der en række mærkningsordninger man skal være opmærksom på. Her kan du se de vigtigste.

Relevante spørgsmål

  • Hvilke danske som internationale mærker har produktet?
  • Hvilken dokumentation har producenten på de markedsførte værdier?
  • Gælder et givent mærke for alle producentens vinduestyper?

Vinduer er en bygningskomponent, der skal opfylde mange funktioner og have en lang holdbarhed, i et til tider barsk dansk vejr med slagregn, kulde og blæst. Samtidig skal vinduet være funktionelt og give mulighed for udluftning til gavn for indeklimaet.

Rækken af egenskaber er lang. Derfor er der etableret forskellige mærkningsordninger med forskellige fokusområder. Disse mærkningsordninger er din hjælp til at vælge det helt rigtige produkt. Det er dog relevant at undersøge, hvad den enkelte ordning fortæller noget om – og måske mere vigtigt – hvad den ikke fortæller noget om.

Foruden de her beskrevne frivillige ordninger findes der en CE-mærkning for vinduer og yderdøre, som blev lovpligtig fra 01.02.2010. Den er beskrevet selvstændigt på de foregående sider.

Ligeledes findes der miljø-, arbejdsmiljø- og kvalitetsstyringscertificeringer efter internationale standarder. Den mest kendte er nok ISO 9001. Ingen af dem er medtaget her, men spørg evt. producenten, om de har internationale certifikater.

Det kan også forekomme, at producenter har mærkninger, der er baseret på frivillige nationale ordninger fra udenlandske markeder. De er ligeledes ikke beskrevet her, men generelt gælder det samme – undersøg både, hvad de siger noget om, og hvad de ikke siger noget om.

DIM – www.teknologisk.dk

Et indeklimamærket vindue giver dokumentation for, at produktet er afprøvet for afgivelse af kemikalier til indeluften (afgasning).

Indeklimamærkningen kan give forbrugerne et redskab til at vælge mere indeklimavenlige produkter. Der stilles i mærket krav til en øvre grænse for afgasning af en række kemiske forbindelser samt test og krav til lugtindtryk fra produktet.

Mærket siger ikke noget om vinduets brugervenlighed, energidata og levetid mv.


DVV – www.dvv.dk

DVV-mærket er et kvalitetsmærke for vinduer og yderdøre. Siden 01.05.2009 har alle DVV-mærkede vinduer være omfattet af en garantiordning, der sikrer den private forbruger mod fejl og mangler.

Den giver dig en sikkerhed for, at producenten overholder den kvalitet, der loves. Det kontrolleres ved uanmeldte besøg hos virksomhederne af et uvildigt organ.
Mærket stiller krav til produktion og håndværksmæssig kvalitet samt vinduets brugervenlighed og levetid.

Mærket siger ikke noget om energidata, dagslys og støjdata mv.


www.ecolabel.dk

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke. Formålet er at fremme energioptimerede og mindre miljøbelastende produkter, fx vinduer.

Der stilles krav til vinduets U-værdi, samt rudens LT- og g-værdi. Der stilles desuden krav til bl.a. kemikalier, maling, imprægnering, kildesortering af affald og tilsætningsstoffer.

Men Svanemærket tillader bl.a. vakuumimprægneret træ – en metode, der af miljøhensyn er næsten helt afskaffet i Danmark.
Mærket bør således bruges som valgparameter med omhu.

Mærket siger ikke noget om kvalitet, brugervenlighed, støjdata og sikkerhed mv.


www.energivinduer.dk

Ordningen er frivillig, men med tydelig relation til de energikrav i bygningsreglementet og Bygningsklasserne LE 2015 og LE 2020.

Mærkningen er baseret på Eref for et referencevindue med producentens standardrude. Der er også krav til anvendelse af poste og sprosser. Tilsluttede virksomheder er underlagt kontrol af et uvildigt organ.

En energimærkning siger typisk kun noget om vinduets energidata og ikke noget om kvalitet, brugervenlighed, støjdata og sikkerhed mv.


www.fsc.dk

”Forest Stewardship Council” er en global mærknings- og certificeringsordning. FSC-mærket træ giver garanti for, at træet er dyrket og fældet i overensstemmelse med bæredygtig skovdrift, og at der er sporbarhed.

FSC-mærket giver samtidig en garanti for, at dyre- og planteliv beskyttes, at der tages hensyn til folkeslag, der anvender skovene, samt at der sikres uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn til skovarbejdere.

Antallet af skove med egnet træ i god dansk kvalitet til vinduer, er pt. begrænset.

Mærket siger ikke noget om træets kvalitet eller om vinduets ydeevne og egenskaber generelt.


www.mvd.dk

Miljøvaredeklarationer oplyser om de væsentligste miljøegenskaber for et produkt i hele dets livscyklus ”fra vugge til grav”.

Miljøvaredeklarationer er ikke en garanti for, at produktet er bæredygtigt, men et supplement til miljø- og energimærker. De kan bruges til markedsføring for virksomheder, der ønsker at dokumentere deres produkters miljøegenskaber over for professionelle indkøbere og særligt interesserede forbrugere.

Miljøvaredeklarationerne under den danske ordning (MVD-DK) verificeres af et uvildigt organ, og selve ordningen er baseret på internationale standarder og anerkendte metoder.


www.pefc.dk

”Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Denmark”.
PEFC-mærket træ giver garanti for, at træet er dyrket og fældet i overensstemmelse med bæredygtig skovdrift og at der er sporbarhed.

Et vindue kan kun PEFC-mærkes, såfremt træet/skovdriften, savværket og producenten af vinduet alle er certificerede.

Antallet af certificerede skove er stigende på verdensplan.

Mærket siger ikke noget om træets kvalitet eller om vinduets ydeevne og egenskaber generelt.


www.wuppi.dk

WUPPI A/S står bag den lands-dækkende indsamlings- og genanvendelsesordning for byggeaffald af hård PVC i Danmark, herunder plastvinduer. Bag selskabet står den samlede branche af producenter og importører af hårde PVC-byggeprodukter.

WUPPI-systemet bygger på branchens egen mangeårige erfaring med indsamling og genanvendelse af hård PVC.

Udtjente plastvinduer kan gratis afleveres i containere på en række genbrugspladser rundt om i landet. Der kan desuden opstilles containere på byggepladser (efter aftale).

Mærket siger ikke noget om vinduets brugervenlighed, levetid og energidata mv.