08. Toi

Toi er karm- rammekonstruktionens overfladetemperatur, beregnet midt på rammen i glaskanten på den indvendige side af vinduet. Forudsætningen for beregningen er, at der er en udetemperatur på 0 °C og en rumtemperatur på 20 °C. Jo lavere Toi, desto højere er risikoen for kondens på indvendig side af ruden.

Læs mere

14. DS/EN 14351-1 og VinduesIndustriens TB for DVV

Alle energimærkede vinduesproducenter skal som udgangspunkt fremstille og mærke vinduerne i henhold til den harmoniserede europæiske produktstandard DS/EN 14351-1. Dette er et lovkrav i hele EU og sikrer at alle de væsentlige krav i byggevaredirektivet er blevet overholdt. Betyder i praksis, at alle vinduer skal være CE-mærkede. Er produktsystemet fremstillet i henhold til VinduesIndustriens kvalitetsstandard…

Læs mere

13. Lλ – ækv. varmeledningsevne spacer

Spaceren er det stykke afstandsprofil, som i ruder adskiller glasskiverne. Den ækvivalente varmeledningsevne indgår i beregningen af vinduets U-værdi, Uw, og dermed i vinduets samlede energitilskud Eref Den er populært kaldet for rudens varme kant, hvis afstandsprofilen i stedet for aluminium f.eks. er af rustfrit stål eller af et materiale med en endnu bedre isoleringsevne.…

Læs mere

11. gg – solenergitransmittans

gg-værdien er den andel af solens varme, der trænger igennem ruden. Hvis mængden af solvarme udenfor er 1 (= 100 %), og rudens g-værdi (gg) er 0,63 (= 63 %), betyder det, at 63 % af solens varme trænger gennem ruden. Jo højere g-værdi, des mere varme.

Læs mere

10. Ug – center U-værdi

Rudens center U-værdi er et udtryk for rudens isoleringsevne Ug , målt på midten af ruden. Ug er beregnet efter den pågældende standard for ruder (DS/EN 673).

Læs mere

03. Ew – værdi

Ew er et udtryk for vinduets energibalance i fyringssæsonen (solindfald minus varmetab) for vinduer i den faktiske udformning og størrelse. En positiv Ew-værdi betyder, at der lukkes mere varme ind end ud, dvs. vinduet giver et energitilskud til boligens opvarmning.  Energimærkede producenter skal oplyse om Ew ved tilbud til kunder og på ordrebekræftelser.

Læs mere

02. Standardsprosse

For det energimærkede produktsystem har vinduesproducenten specificeret en tilhørende standardsprosse, som er defineret som den mest solgte sprosse. Som udgangspunkt må der ikke til et energimærket produktsystem anvendes en gennemgående sprosse, medmindre det er som en nødvendig adskillelse mellem 2 forskellige rudetyper, eller at sprossen er nødvendig for rammens bæreevne. Dette finder normalt kun sted…

Læs mere

07. Ff- ramme-/karmandel og Ag/Aw – glasandel

Glasandelen er arealet af ruden (det areal man kan kigge igennem) divideret med hele vinduets areal, inklusiv ramme og karm (dog ekslusiv fuge). Glasandelen angives på certifikatet som en faktor med 2 decimaler. En høj faktor giver et bedre lys – og solvarmeindfald igennem vinduet og medvirker således positivt til vinduets samlede energitilskud. Ff (Frame…

Læs mere

09. Standardruden

Vinduessystemerne er energimærkede i energiklasserne A-F ud fra produktsystemets standardrude. Standardruden er defineret som den mest solgte rude for produktsystemet. Er den benyttede standardrude ikke længere den mest solgte rude for produktsystemet, skal producenten foretage en ny energimærkning med de tilhørende beregningsrapporter fra et uvildigt organ. Vælger man en rude med en anden glasopbygning eller gasfyldning,…

Læs mere

01. Lidt om skalaen A-F

Inddelingen efter skalaen A-F er foretaget på basis af vinduets Eref -værdi for et 1-fløjet oplukkeligt vindue i den europæiske standardstørrelse 1,23 x 1,48 m. Inddelingen i energiklasser er fastsat af Energistyrelsen. Der hersker en energimæssig rangorden mellem de energimærkede vinduessystemer (1-fløjet oplukkeligt vindue i standardstørrelsen 1,23 x 1,48 m til vinduer i de aktuelle…

Læs mere